Interstellar .2014

شایعه شده که یک موجود فضایی با لباس مبدل رفته و فیلم رو دیده. بعد تو یه مصاحبه گفته : من نمیفهمم چرا تو این فیلم آدما اصرار دارن زمین رو ترک کنند. زمانی که فقط ذرت رو زمین
کاشته میشه هنوز مردها میتونند تو بالکن خونشون آب جو بخورند.! در هیچ جای کائنات چنین چیزی ممکن نیست.!! 

/ 0 نظر / 37 بازدید